Публикации

4.10.2023 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода септември - декември 2023 г.

Държавна администрация

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проектозакони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода.
 
Законодателната и оперативната програми са за периода септември - декември 2023 г. и процесът по тяхното изготвяне започна веднага след приемането на Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. - декември 2024 г.
 
Законодателната програма включва 76 законопроекта, при изработването на които са взети предвид Програмата за управление на Република България юни 2023 г. -декември 2024 г.; Национална програма за развитие „България 2030“; Националният план за възстановяване и устойчивост; Планът за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС и две решения на Министерския съвет, свързани с намаляване на административната тежест (Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. и Решение № 163 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Концепцията за регистрова реформа (с последно изменение с Решение № 298 на Министерския съвет от 2021 г.).
 
Включените 76 законодателни предложения са както следва:
 
- единадесет нови закона, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието;
 
- трите ежегодни закона - за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 
- петдесет и три закона за изменение и допълнение на действащи закони, на четири от които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието; 
 
- девет предложения за ратифициране на международни споразумения.

Оперативната програма дава информация за основните положения на предлаганата нормативна уредба и последиците от прилагането й, за целите и основанията за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

В програмата са включени 70 проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет и са както следва:
 
- Правилници за прилагане на закони - 5 бр.;
 
- Наредби - 23 бр.;
 
- Тарифи - 7 бр. и др.