Публикации

12.10.2023 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер, виртуалната среда и системен софтуер, актуализиране в съответствие с изискванията на нормативната уредба на ИИСДА

Държавна администрация

 

Администрацията на Министерския съвет поддържа Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Системата е разработена със средства по проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) в периода 2013 г. – 2015 г. и функционира ефективно от началото на 2016 г.

ИИСДА работи в интеграция и обменя данни с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).

 

С цел осигуряване на: коректно и безпроблемно функциониране, условия за поддържане на непрекъсваемост и надеждност, надеждно съхраняване и архивиране на информацията, актуализиране в съответствие с изискванията на нормативната уредба на ИИСДА в тестова и продукционна среда, е необходимо да се проведе процедура по възлагане осигуряването на извънгаранционна поддръжка.

 

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочената по-долу дейност да представят индикативно ценово предложение:

 

Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер, виртуалната среда и системен софтуер, актуализиране в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

 

Молим да представите индикативни оферти с индикативните цени по съответните дейности, съгласно приложението.

 

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 8 ноември 2023 г. по официален път и/или като електронно подписани документи на Румяна Русева – държавен експерт в отдел „Административна и регионална координация“, имейл r.ruseva@government.bg

 

Важно:

Настоящата покана за представяне на индикативни ценови предложения не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка.

С подаване на индикативно ценово предложение всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всякаква друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарната консултация, могат да бъдат публично достъпни до всички, с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на българското законодателство.

Предоставените ценови стойности са индикативни и не са обвързващи в случай на последващо участие на оферента при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Подаването на индикативна оферта НЕ ангажира АМС с избор на конкретен изпълнител, както и НЕ може да послужи на потенциални кандидати.