Публикации

26.2.2024 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2024 г.

Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет

 

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проектозакони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода.

Програмата включва 79 законопроекта като от тях:

  • тринадесет нови закона/законодателни инициативи, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието;
  • шестдесет и един законопроекта за изменение и допълнение на действащи закони, на един от които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието;
  • пет предложения за ратифициране на международни споразумения.

Законопроектите в програмата включват мерки и са съобразени с Програмата за управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г., Националната програма за развитие „България 2030“, Национален план за възстановяване и устойчивост (реформи за 2023 г. и за 2024г.), Плана за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС и др.

Оперативната програма дава информация за основните положения в проектите на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет и очакваните последици от прилагането им, за целите и основанията за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

Оперативната програма дава възможност за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създава условия за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмата.

В програмата са включени 66 проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет, сред които нови или промени в:

  • Правилници за прилагане на закони – 4 бр.;
  • Наредби – 28 бр.;
  • Тарифи – 11 бр. и др.

 

В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.
 
 
# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове през ноемрви 2016 г., които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.
 

# Вички законодателни и оперативни програми на Министерския съвет могат да бъдат намерени тук.