Публикации

4.4.2024 г.

Анализ за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служителите в държавната администрация

Държавна администрация

 

Анализът на диспропорциите във възнагражденията на служителите в държавната администрация е изготвен във връзка с изпълнение на чл. 73, ал. 2 от Постановление № 13 от 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

 

Анализът е извършен в периода януари – март 2024 г. от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет, въз основа на събрани анонимизирани данни за актуалните размери на индивидуалните основни месечни заплати за 53 247 служители от 304 административни структури, за които се прилага Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Данните са групирани и обработени по редица критерии и показатели, въз основа на което са констатирани значителни диспропорции в размерите на възнагражденията, както между различните администрации, така и вътре в самите тях. В тази връзка е направен обоснован извод, че прилагането на хоризонтален подход за всички администрации и обхващането на възможно най-голям брой служители, с акцент върху служителите с най-ниски възнаграждения, е максимално справедливият и правилен подход за изпълнението на задачата.

 

В рамките на документа са разгледани различни варианти за преодоляване на  съществуващите дисбаланси в рамките на нормативно установения модел за заплащане в държавната администрация, като са описани техните предимства и недостатъци и са оценени ефектите от тяхното прилагане.