Публикации

10.4.2024 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Държавна администрация

 

 

Администрацията на Министерския съвет поддържа Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Системата е разработена със средства по проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) в периода 2013 г. – 2015 г. и функционира ефективно от началото на 2016 г.

ИИСДА работи в интеграция и обменя данни с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).

С цел осигуряване на коректно и безпроблемно функциониране, условия за поддържане на непрекъсваемост и надеждност, надеждно съхраняване и архивиране на информацията на ИИСДА в тестова и продукционна среда, е необходимо да се проведе процедура по възлагане осигуряването на извънгаранционна базова поддръжка.

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочената по-долу дейност да представят индикативно ценово предложение:

 

Осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер
на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

 

Молим да представите индикативни оферти с индикативните цени по съответната дейност, съгласно приложението.

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 24 април 2024 г. по официален път и/или като електронно подписани документи на Румяна Русева – държавен експерт в отдел „Административна и регионална координация“, имейл r.ruseva@government.bg

 

Важно:

Настоящата покана за представяне на индикативни ценови предложения не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка.

С подаване на индикативно ценово предложение всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всякаква друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарната консултация, могат да бъдат публично достъпни до всички, с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на българското законодателство.

Предоставените ценови стойности са индикативни и не са обвързващи в случай на последващо участие на оферента при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Подаването на индикативна оферта НЕ ангажира АМС с избор на конкретен изпълнител, както и НЕ може да послужи на потенциални кандидати.