Публикации

10.4.2024 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Административна реформа

 

Администрацията на Министерския съвет поддържа Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).

 

Системата е разработена със средства по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) в периода 2013 г.-2015 г. и функционира ефективно от началото на 2016 г.

 

ЕИСУЧРДА е управленска, аналитична и оперативна система, базирана на HeRMeS Base V, чрез която се:

  • извършват ежедневните оперативни процедури по управление на човешките ресурси в държавната администрация;
  • акумулира в реално време в централна база данни пълна информация за цялостното състояние на човешките ресурси и заетостта в държавната администрация;
  • способства за взимане на управленски решения на база анализи, изготвени въз основа на натрупаните данни;
  • подпомагат органите на изпълнителната власт, както и ръководителите на отделни звена, при преглед и анализ на политиката в областта на управление на човешките ресурси в държавната администрация.

 

ЕИСУЧРДА работи в интеграция и двупосочно обменя данни с Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

 

Необходимо е да се организира и проведе процедура по възлагането на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на ЕИСУЧРДА, включваща поддръжка на специализирания софтуер на ЕИСУЧРДА и всички негови компоненти на тестова и продукционна среда с цел осигуряване на правилното функциониране на системата, на условията за поддържане на непрекъсваемост и надеждност на системата и на надеждно съхраняване и архивиране на информацията.

 

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочената по-долу дейност да представят индикативни оферти за:

 

Осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

 

Моля да представите индикативните си оферти с индикативните цени по съответната дейност, съгласно приложението.

 

Индикативните оферти трябва да се изпратят до 24 април 2024 г. по официален път и/или като електронно подписани документи на Камен Ханджиев, държавен експерт в отдел „Административна и регионална координация“, имейл k.handjiev@government.bg

 

Настоящата покана за представяне на индикативни ценови оферти не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка.

 

С подаване на индикативно ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всякаква друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарната консултация, могат да бъдат публично достъпни до всички, с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на българското законодателство.

 

Представените ценови стойности са индикативни и не са обвързващи в случай на последващо участие на оферента при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

 

Важно! Подаването на индикативна ценова оферта по никакъв начин не ангажира АМС с избор на конкретен изпълнител, както и не може да послужи на потенциални кандидати.