20.7.2009 г.

Резултати от Проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация"

Оценка на въздействието

В изпълнение на Проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския социален фонд са изготвени седем предварителни и седем последващи оценки на въздействието, както и анкета, съдържаща въпроси относно сложността на действащите закони. Можете да се запознаете с информацията в съдържащите се по-долу файлове.