23.11.2010 г.

"По-добро регулиране за по-висок растеж". Доклади на Световната банка

По-добро регулиране

Тази публикация представлява съвкупност от четири доклада на Световната банка, свързани с по-доброто регулиране в България. Те са изготвени в периода 2009-2010 г. Първият доклад (Том І) представя в обобщен вид резултатите от три актуални изследвания на Световната банка: „Административни и регулаторни бариери пред бизнеса” (Том II), който разглежда общата регулаторна тежест за фирмите в сравнение с други съизмерими държави-членки на ЕС; „Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност” (Том III), който прави оценка на начина, по който законът се прилага, определя и изследва въздействията на закона и представя препоръки за изменения в него и „Реформиране на режима на държавните такси” (Том IV), който изследва начина, по който реформите на структурата на държавните такси биха могли да намалят регулаторната тежест за фирмите.
Тези доклади на Световната банка открояват подходи, чрез които България може още повече да отстрани пречките при регулирането на бизнеса. Отчита се фактът, че постигането на нивата на растеж от времето преди кризата, повишаването на производителността на труда и подобряването на бизнес средата ще изискват непрекъснати реформи за отстраняване на административните и регулаторни бариери пред бизнеса. Тези доклади извеждат тезата, че иновативното, „интелигентно” регулиране ще намали регулаторното бреме за фирмите, заради опростяването и оптимизирането на процедури и режими.