Публикации

11.12.2019 г.

Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Оценка на въздействието

Ръководството следва цялостната концепция за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация, уредена със Закона за нормативните актове, Наредбата за обхвата и методология за извършване на оценка на въздействието и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Ръководството е основният елемент от методологическата рамка за извършване на оценка на въздействието и неговата структура стъпва на опита и насоките на Европейската комисия, като са отразени нормативните изисквания в българското законодателство.
 
В ръководството е направено ясно разграничение, кои негови части и елементи се отнасят за частичната и кои за цялостната предварителна оценка на въздействието, както и кои елементи са валидни и за двата вида оценка. Подредени са по хронологичен ред процедурните етапи и ключовите аналитични стъпки за извършване на ОВ. Включени и разяснени са методите за анализ на въздействията, предвидени в Наредбата за обхвата и методология за извършване на оценка на въздействието.
 
Ръководството дава много неформални насоки, свързани с избора на екип, събиране на данни, които се базират на експертизата на администрацията на Министерския съвет и съдържа таблици, фигури и връзки към полезни ресурси на информация.
 
Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието е прието с Решение № 728 на Министерския съвет от 05 декември 2019 г.
 

** Преводът на английски език на Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието е извършен от Центъра за оценка на въздействието на законодателството по собствена инициатива и е публикуван на Портала за обществени консултации с негово съгласие.

 
------------------------------------------------------------
Неактуални ръководства: