Публикации

28.4.2023 г.

Извършване на оценка на въздействието: организация за 2022 г.

Оценка на въздействието

Актуализирана на 05 юли 2022 г.
 
Министерският съвет предприе конкретни действия за засилване ролята на оценката на въздействието в процеса на вземане на решения.
Първата стъпка е приемането на Решение № 218 на Министерския съвет от 07 април 2022 г. за създаване на организация за извършване на оценка на въздействието през 2022 г. Решението акцентира върху ангажираността на министерствата в извършването на цялостни предварителни и на последващи оценки на въздействията през 2022 г. и има за основен фокус развитието на експертния потенциал в администрацията.
Съгласно решението министрите следва да организират извършването на най-малко една цялостна предварителна оценка на въздействието на законопроект, който ще бъде предложен за разглеждане от Министерския съвет през 2022 г. и на най-малко една последваща оценка на въздействието на закон, чието изпълнение е от тяхната компетентност през 2022 г.
Оценките на въздействието следва да се извършат със собствени ресурси на министерствата и подчинените им административни структури без възлагане на външни организации.
Законопроектите, съответно законите следва да бъдат определени доброволно от министрите и предложени за одобряване от Министерския съвет.
Наблюдението на изпълнението на решението ще се извършва от Съвета за административната реформа, главният секретар на Министерския съвет ще осъществява оперативната координация на главните секретари на министерствата, а администрацията на Министерския съвет - осъществява методическа помощ на министерствата в процеса на извършване на оценките на въздействието на законопроектите, съответно на законите.
Превидено е изготвянето на доклад за изпълнението на решението към 30 юни 2022 г. и към 31 декември 2022 г.
 
С Решение № 436 на Министерския съвет от 05 юли 2022 г. са определени законопроектите, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието законите, на които ще бъде извършена последваща оценка на въздействието през 2022 г.
 

С Решение № 2 по Протокол № 18 от заседанието на Министерския съвет на 26 април 2023 г. е приет Доклад за изпълнението на Решение № 436 на Министерския съвет от 2022 г. към 31 декември 2022 г.