Днес обществото решава


ГЛАВА ВТОРА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И ЗАДЪЛБОЧЕНОСТТА НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

4.1. Нивото на задълбоченост на оценката на въздействието се определя според значимостта на проблема и броя на засегнатите страни за всеки отделен случай. Оценката на въздействието трябва да предоставя достатъчно доказателства и данни, които да спомогнат за вземане на аргументирани решения.

4.2. За определяне на задълбочеността за оценката на въздействието, трябва да се дадат отговори на следните въпроси:

1.      какви са възможните последици и колко вероятно е тяхното настъпване?

2.      каква е значимостта на вероятните последици и какъв е техният обхват?

3.      колко важна от гледна точка на обществените интереси е инициативата?

5.1. Екипът за изготвяне на оценката на въздействието, въз основа на своите експертни знания, предишен опит, наблюдение на пазарите, развитието на обществената ситуация и предварителни контакти със заинтересованите страни отговаря за определянето на значимостта на въздействията и посочва онези от тях, които се нуждаят от специално внимание в оценката на въздействието.

5.2. Отправна точка за подходящото ниво на анализ и на задълбоченост при оценката на въздействието са отговорите на въпросите по приложение №1 „Идентифициране на икономическите, социалните и екологичните въздействия“.

Съдържание