Днес обществото решава


ГЛАВА ДЕСЕТА. ПРАВИЛА ОТНОСНО БЪДЕЩИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНЯВАНЕ

31.1. Правилата относно бъдещия мониторинг и последващо оценяване имат за цел да:

1. дефинират основните индикатори за успешно постигане на ключовите цели вследствие на въвеждането на промяната в законодателство или взетото нерегулаторно решение.

2. представят в общи рамки възможните мерки за мониторинг и оценяване на въведената промяната в законодателство или взетото нерегулаторно решение.

31.2. Индикаторите служат за измерване до каква степен инициативата е прилагана правилно и доколко нейните цели са били постигнати.

31.3. Чрез бъдещия мониторинг и оценяване се гарантира, че те ще бъдат извършени планирано във времето и по начин, по който резултатите от тях ще могат да се използват като изходни данни за бъдещи оценки на въздействието.

31.4. В Правилата за мониторинг се посочва кога се извършва мониторинг и оценка и кой е отговорен за това. 

Съдържание