Днес обществото решава


ГЛАВА ПЪРВА. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - СЪЩНОСТ

1.1. Оценката на въздействието на законодателството е инструмент за изследване на ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми от гледна точка на разходите, ползите и рисковете свързани с тях.

1.2.  Оценката на въздействието гарантира, че процесът на вземане на решения се базира на доказателства и данни, събрани чрез консултации със заинтересованите страни.

2.1. Освен за предложения, от които се очаква да има значителни последици,  един проект на нормативен акт трябва да бъде придружен от оценка на въздействието, когато това е предвидено в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет.

2.2. Оценка на въздействието е необходима и когато се приемат мерки на национално ниво за осигуряване прилагането на пряко приложимите актове на ЕС. Когато става въпрос за транспониране на директиви на ЕС или за приемане на мерки за прилагането на актове на ЕС, оценка на въздействието на проекта на нормативен акт може да бъде извършена при спазване на условията, залегнали в съответния акт на ЕС. Оценката на въздействието обхваща специфичните национални аспекти на въвежданото европейско законодателство, за които в съответните европейски и международни актове няма изготвена оценка на въздействието. 

3.1. Ключовите аналитични стъпки на оценката на въздействието са:

1.      дефиниране на проблема;

2.      определяне на целите;

3.      разработване на основни варианти на действие;

4.      анализ на въздействията на вариантите;

5.      сравняване на вариантите;

6.      мониторинг и оценяване.

3.2. Ключовите аналитични стъпки са детайлно описани в трети дял на настоящото ръководство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание