Днес обществото решава


ГЛАВА ОСМА. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ВАРИАНТИТЕ

19. Анализът на въздействията на вариантите представлява постепенно надграждан аналитичен процес на:

1. определяне на прякото и непрякото икономическо, социално и екологично въздействие на предложенията и изясняване на това как всяко от тях се реализира в действителност;

2.    определяне кои са засегнатите страни и по какъв начин;

3. оценяване на въздействията спрямо текущото състояние в качествено, количествено и парично изражение, когато това е възможно. Ако количествената оценка е невъзможна или неефективна следва да се поясни защо;

4. определяне и оценка на административната тежест и ползите от усъвършенстване на правилата или практиките;

5.  преценка на рисковете и колебанията при избора на вариант на действие, включително оценка на спецификите при транспониране, когато става въпрос за европейски предложения.

20.1. Анализът на въздействията разглежда вероятните икономически, социални и екологични въздействия за всеки вариант, включително желаните и нежеланите и възможната синергия с други инициативи. Той има за цел да предостави ясна информация за въздействията на вариантите като основа, както за сравняване помежду им, така и за сравняването им със статуквото и когато е възможно тяхното класиране по ясно определени критерии за оценяване.

20.2. При анализа на въздействията отделните варианти следва да се оценят като нетни промени спрямо сценария „без намеса” и се посочи как всеки вариант се различава от него по отношение на резултатите, които би произвел.

21. Анализът на въздействието включва три основни стъпки:

1. определяне на икономическите, социални и екологични въздействия;

2. качествена оценка на по-значимите въздействия;

3. задълбочен качествен и количествен анализ на най-значимите въздействия.

22.1. Първата стъпка от анализа на въздействията има за цел да идентифицира на икономическите, социални и екологични въздействия, за които има вероятност да се проявят като последици от прилагането на избраното решение, включително предвидени и непредвидени. При нея задължително се изяснява кой е засегнат от въздействията и кога.

22.2. Анализът на икономическите въздействия включва и оценка на въздействието върху малките и средни предприятия, която се извършва съгласно Приложение № 3, включително чрез попълване на формуляра - Приложение № 4.

22.3. Анализът на социалните въздействия включва и оценка на въздействието върху демографското развитие на населението и различните социални групи.

23. Втората стъпка от анализа на въздействията включва определяне на по-значимите въздействия и е предимно качествена. При нея е необходимо:

1. да се идентифицират областите, в които предлаганото действие трябва да доведе до ползи, както и областите, където то може да доведе до преки разходи или непредвидени отрицателни въздействия;

2. да се установи скалата с ниска, средна или висока вероятност въздействието да се случи, включително чрез извеждането на предположения относно факторите, които са извън контрола на лицата управляващи намесата, които могат да повлияят на тези вероятности;

3. да се оценят и прогнозират величините на всяко въздействие чрез представяне на диапазони като се вземе предвид влиянието на намесата върху поведението на адресатите в социално-икономически и екологичен контекст;

4. да се оцени значението на въздействията въз основа на двата предходни елемента.

24. Третата стъпка от анализа на въздействията включва задълбочен качествен и количествен анализ на най-значимите въздействия. Тя надгражда резултатите от структурния качествен анализ от предходната стъпка, като нейната цел е задълбочаване на анализа за извеждането на количествени прогнози за очакваните ползи и разходи. Те могат да са под няколко форми:

1. задълбочен анализ на очакваните въздействия с течение на времето, който изисква проучване на практики или подход на изграждане на сценарии;

2.  количествена прогноза, при която въздействията се оценяват чрез използването на количествени методи. Чрез тях следва да се разбере степента на въздействията на вариантите на действие и да се прогнозират разходите и ползите в парични стойности, когато това е осъществимо. Ако не е осъществимо следва да се обяснят причините.

25. Обикновено оценката включва и специфичните аспекти на икономическите, социални и екологични въздействия като:

1. оценка на въздействия върху основните права;

2. специфичните социални въздействия;

3. въздействия върху малките и средните предприятия;

4. въздействия върху конкуренцията в страната;

5. въздействия върху потребителите;

6.  външни ефекти на транспорта, които включват оценка за въздействието на шума, замърсяването на въздуха, емисиите от въглероден диоксид и злополуките на транспортните дейности

7. въздействия на регионално и местно ниво.

8. въздействия на европейско и международно ниво;

26.1. За всички варианти на действие, ОВ трябва да дава подробности относно възможността за премахване на остарелите, излишните или повтарящи се изисквания за представяне на информация (задълженията за информиране) от бизнеса, НПО и гражданите, както и за  въведените или премахнатите административни тежести, ако вариантът бъде приет. Възможностите за премахване се съобразяват с Наръчника към Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги.

26.2 Административните тежести следва да бъдат представени в приблизителни количествени включително парични стойности използвайки Модела на стандартните разходи и Интерактивния калкулатор на административните тежести.

27. Всички предложени варианти на действие трябва да бъдат оценявани през призмата на съответствието с общата цел за по-добро регулиране и да бъдат оценени от гледна точка на по-ясно и разбираемо национално законодателство. Необходимо е да се прави оценка на аспектите на спазването на законодателството от гражданите и бизнеса. Целта е определяне на потенциалните пречки за спазване от страна на лицата, чието поведение трябва да се промени, както и всякакви стимули, които биха насърчили по-високо ниво на спазване.

Съдържание