Днес обществото решава


ГЛАВА ШЕСТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ

17. Основните характеристики при определянето на целите следва да са:

1.   насочени към решаване на проблема и неговите причини;

2. конкретни, измерими, постижими и приемливи, реалистични, определени във времето (съгласно СМАРТ правилото[1]).

3. съвместими с действащото законодателство и съществуващите стратегически документи на национално и европейско ниво.[1] От англ. абревиатурата SMART-съкращение на Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-dependent 

 

Съдържание