Днес обществото решава


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПРОЦЕДУРНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

7. Процедурните етапи при извършването на оценка на въздействието са:

1. планиране на оценката на въздействието и съставяне на екип за изготвяне на оценката на въздействието;

2. провеждане на ранни неформални консултации / сондирания;

3. изготвяне на доклад с оценката на въздействието и резюме на доклада с оценката на въздействието.

4. представяне на проект на доклада с ОВ заедно с резюме на ОВ в администрацията на Министерския съвет;

5. провеждане на официални обществени консултации;

6. финализиране на доклада при спазване на евентуалните препоръки от администрацията на Министерския съвет за повишаване на качеството на оценката на въздействието[1].

8.1. Оценката на въздействието започва на възможно най-ранен етап от разработването на предложението.

8.2. При планирането на оценката на въздействието трябва да бъде предвидено достатъчно време за консултиране и анализ, така че администрацията да може да изпълни навреме задълженията си, включително тези по транспониране на европейско законодателство, с цел избягване откриването на наказателни процедури срещу страната.

9.1. Екип за разработване на оценката на въздействието се създава за всяка оценка на въздействието и участва във всеки един етап от нейното извършване.

9.2. Екипът задължително прави преглед на окончателния проект на доклада с оценката на въздействието преди той да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

10.1. Ранните неформални консултации/сондирания не заместват официалните консултации, но допринасят за тяхната ефективност, защото спомагат за получаване на ясна представа за потенциалните разходи и ползи, за рисковете и възможностите, свързани с подготвяното предложение.

10.2. Ранните неформални консултации/сондирания започват с подбор на лицата от държавната администрация, участващи в процеса на вземане на решения, както и на независими експерти, след което се избира най-подходящите начин, време и място за тяхното провеждане.

11.1. Официалните обществени консултации са задължителни за всяка оценка на въздействието и се провеждат при спазване на Стандартите за провеждане на обществени консултации на Министерския съвет.

11.2. Обществените консултации се планират предварително с цел използването на най-подходящите време, формат и инструменти, за да бъде гарантирано, че в тях ще участват всички заинтересовани страни и засегнати групи.

11.3. На участниците в консултациите се предоставя лесен достъп и възможност да дадат своите коментари по точно дефиниран проблем, ясно определени цели и добре описани варианти заедно с техните потенциални въздействия.

11.4. В края на консултациите задължително се анализира приносът на участниците, който се отчита в доклада с ОВ като се представя как техния принос е бил използван и е повлиял при вземане на решенията.

12. За всяка оценка на въздействието се изготвя доклад, обобщаващ резултатите от работата по оценката на въздействието, който е със следните характеристики:

1.        самостоятелен документ, който се изготвя по следния стандартен формат:

x  Раздел 1: Процедурни въпроси и резултати от обществените консултации;

x  Раздел 2: Дефиниране на проблема;

x  Раздел 3: Цели;

x  Раздел 4: Варианти на действие;

x  Раздел 5: Анализ на въздействията;

x  Раздел 6: Сравняване на вариантите;

x  Раздел 7: Мониторинг и оценяване.

2.        написан е на ясен и разбираем език;

3.        представя подробни подкрепящи материали в приложения.

13.1. Резюмето на доклада по чл. 12 е отделен документ, който се изготвя съгласно Приложение № 2, който:

1.      прави обобщение на описанието на проблема и целите;

2.      съдържа списък на всички набелязани варианти, оценени в детайли;

3.      представя основните икономически, социални и екологични въздействия на всеки вариант, където е приложимо;

4.      описва резултата от сравнението между вариантите с посочване на критериите за сравнение и предложението за избор на вариант.

13.2. Резюмето на доклада се представя в администрацията на Министерския съвет заедно с основния доклад с ОВ.1 Не се прилага от общините 

 

Съдържание