Днес обществото решава


Приложение № 1 към точка 5.2 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ЕКОЛОГИЧНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ

Конкуренция

Вариантът ограничава ли свободното движение на стоки, услуги, капитали и работници?

Ще доведе ли до намаляване на избор на потребителите, по-високи цени поради по-малко конкуренция, създаване на бариери за нови доставчици, улесняване на антиконкурентно поведение или появата на монополи, сегментацията на пазара и други?

Конкурентоспособност, търговски и инвестиционни потоци

Какво е въздействието на варианта върху конкурентната позиция на фирмите?

Има ли въздействие върху производителността?

Какво въздействие има вариантът върху търговските бариери?

Провокира ли трансгранични инвестиционни потоци (включително реалокация на икономическа дейност)?

Оперативни разходи и поведение на бизнеса/Малки и средни предприятия

Ще наложи ли допълнително приспособяване, разходи за спазване или разходи за транзакции на бизнеса?[1]

Как вариантът се отразява на разходите или наличността на основни производствени ресурси (суровини, машини, труд, енергия и т.н.)?

Влияе ли на достъпа до финансиране?

Въздейства ли върху инвестиционния цикъл?

Ще доведе ли до оттегляне на някои продукти от пазара? Ограничава ли се или забранява ли се пускането на продукти на пазара?

Ще доведе ли до по-строго регулиране на поведението на даден бизнес?

Ще доведе ли до нови предприятия или до закриване на предприятия?

Има ли продукти или предприятия, които се третират по различен начин от останалите в сравнима ситуация?

Административна тежест на бизнеса

Влияе ли върху естеството на задълженията на бизнеса за представяне на информация (например, вида на необходимите данни, честотата на докладване, сложността на процеса на подаване)?

Какво е въздействието на тези тежести специално върху МСП?

Публични власти

 

Има ли вариантът последици върху бюджета на публичните органи на различни нива на управление (национално, регионално, местно), към  момента и в дългосрочен план?

Води ли до допълнителни държавни административни тежести?

Изисква ли вариантът създаването на нови или преструктурирането на съществуващи публични власти?

 

Право на собственост

Засегнати ли са на права на собственост (земя, движими вещи, материални/ нематериални активи)? Ограничава ли се придобиването, прехвърлянето или упражняването на правата на собственост? Или ще има пълна загуба на собственост?

Иновации и изследвания

Вариантът стимулира или възпрепятства научноизследователската и развойна дейност?

Улеснява ли въвеждането и разпространението на нови производствени методи, технологии и продукти?

Засяга ли права върху интелектуалната собственост (патенти, търговски марки, авторско право, ноу-хау права)?

Насърчава ли или ограничава академичните или промишлени изследвания?

Насърчава ли по-голяма производителност и ефективност на ресурсите?

Потребители и домакинства

 

Вариантът влияе ли върху разходите на потребителите?

Има ли имат въздействие върху качеството и наличността на стоките / услугите, които купуват, върху избора на потребителите и тяхното доверие?

Засяга ли информирането и защитата на потребителите?

Има ли значителни последствия за финансовото състояние на физическите лица / домакинствата, както към момента, така и в дългосрочен план?

Влияе ли на икономическата защита на семейството и на децата?

Специфични региони или сектори

Има ли вариантът значителни ефекти върху определени сектори?

Ще има ли специфично въздействие върху някои райони, например по отношение на работните места - създадени или закрити?

Има ли държава - членка, регион или сектор, които са непропорционално засегнати (така наречените „отдалечено” въздействие)?

Трети държави и международни отношения

 

Вариантът засяга ли специфични групи (чуждестранни и национални компании и потребители) и ако да по какъв начин?

Има ли вариантът отношение към сфера, в която съществуват международни стандарти или общи регулаторни подходи?

Макроикономическа среда

Вариантът ще има ли цялостни последици върху икономически растеж и заетостта?

Как вариантът допринася за подобряване на условията за инвестиции и функционирането на пазарите?

 

СОЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ

Балансирано демографско развитие

Първа група въпроси: Вариантът води ли до задържане на темповете на намаляване на броя на населението? Води ли до насърчаване на   раждаемостта, чрез създаване на среда, благоприятна за раждането, отглеждането и възпитанието на деца? Води ли до подобряване на репродуктивното здраве на населението? Подобрява ли общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението? Води ли до подобряване на здравословното състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност? Води ли до повишаване на средната продължителност на живота и на продължителността на живота в добро здраве? Води ли до намаляване на общата заболеваемост и до превенция на социално-значими болести? Води ли до създаване на здравословни и безопасни условия на труд? Води ли до балансиране на миграционните потоци? Води ли до намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст?

Втора група въпроси: Вариантът  води ли до смекчаване на негативните последици от застаряването на населението и до подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал? Води ли до възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве? Предвижда ли адаптиране на социалните системи/или на някоя от тях към демографските промени и застаряването на населението – пазар на труда; пенсионно-осигурителна система;  системата за социално подпомагане, закрила и дългосрочни грижи; здравеопазване, образование, култура и др.? Предвижда ли развитие на доброволчеството и солидарността между поколенията? Допринася ли за изграждане на   позитивен публичен образ и разбиране за социалната ценност на по-възрастните хора? Води ли до повишаване на общото образователно, духовно и културно  равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички/или различни възрастови групи?

Трета група въпроси: Вариантът води ли до постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи? Вариантът води ли до създаване на условия за равни възможности за всички и недопускане на пряка или косвена дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна?

Четвърта група въпроси: Вариантът води ли до ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата? Вариантът води ли до подобряване на инфраструктурата и качеството на живота в различните райони/региони на страната?  Създава ли условия за възраждане на селските райони и за намаляване на различията между града и селото? Съдейства ли за рационално разпределение на местни (локални) инфраструктури и услуги за осигуряване на балансиран растеж на регионите, въвеждане на клъстерен подход за развитие на икономиката и бизнес средата? Води ли до подобряване на транспортната, търговската и други обслужващи инфраструктури на селските и пограничните райони за задържане на населението в тях? Води ли до опазване и поддържане на екологична и ергономична среда за живот ? Води ли до намаляване на регионалните диспропорции чрез децентрализация и създаване на регионален капацитет за динамично икономическо развитие?

Пета група въпроси: Вариантът води ли до подобряване на достъпа до права, блага, стоки, услуги и ресурси, повишаване на доходите и разнообразяване на потреблението?

Шеста група въпроси: Вариантът води ли до подобряване на живота на населението чрез свързване на въздействията на няколко/повече групи въпроси?

Заетост и пазара на труда

Вариантът улеснява ли създаването на нови работни места?

Води ли пряко или косвено до загуба на работни места?

Има ли специфични негативни последствия за определени професии, групи работници или самостоятелно заети лица?

Засяга ли определени възрастови групи?

Отразява ли се на търсенето на работна сила?

Оказва ли въздействие върху функционирането на пазара на труда?

Въздейства ли върху съгласуваността между личния, семейния и професионалния живот?

Стандарти и права, свързани с качеството на работата

Вариантът влияе ли върху качеството на работата?

Вариантът засяга ли достъпа на работниците или на лицата, търсещи работа до продължаващо, в т. ч. продължаващо професионално обучение?

Ще засегне здравето, безопасността и достойнство на работниците?

Засяга ли пряко или косвено съществуващите права и задължения на работниците специално по отношение на информацията и консултации във връзка с тяхната работа и защитата им срещу уволнение?

Засяга ли закрилата на младите хора по време на работа?

Засяга ли пряко или косвено съществуващите права и задължения на работодателите?

Вариантът улеснява или ограничава преструктурирането, приспособяването към промените и използването на технологични иновации на работното място?

Социално включване и закрила на определени групи

Вариантът засяга ли достъпа до пазара на труда или влизането/излизането от пазара на труда?

Води ли пряко или косвено до по-голямо равенство или неравенство?

Влияе ли на равния достъп до услуги и стоки?

Влияе ли на достъпа до услугите свързани с намиране на работа или до услуги от общ икономически интерес?

Вариантът допринася ли към това обществото да е по-добре информирано относно конкретен проблем?

Вариантът засяга ли специфичните групи от лица (например на най-уязвимите или тези в най-голям риск от бедност, деца, жени, възрастни, хора с увреждания, безработни или етнически, езикови и религиозни малцинства,  лица търсещи убежище), фирми или други организации (например църкви) или населени места повече от други?

Вариантът засяга ли значително граждани на трети страни?

Равнопоставеност между жените и мъжете, равно третиране и равни възможности, недопускане на дискриминация

Вариантът засяга ли принципите на недискриминация, равно третиране и равни възможности за всички?

Има ли вариантът различно въздействие върху жените и мъжете?

Насърчава ли равнопоставеността между жените и мъжете?

Води ли вариантът до различно третиране на групи или лица, пряко въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация? Или може ли да доведе до непряка дискриминация?

Физически лица, личен и семеен живот, лични данни

 

Вариантът налага ли допълнителни административни изисквания на физическите лица или води ли до усложняване на тези изисквания?

Вариантът отразява ли се върху личната неприкосновеност на физическите лица (включително техните дом и кореспонденция)?

Засяга ли правото на свобода на индивидите?

Засяга ли правото им да се движат свободно в ЕС?

Засяга ли семейния живот или правната, икономическа или социална защита на семейството?

Засяга ли правата на детето?

Вариантът включва ли обработка на лични данни или правото на достъп до лични данни на съответното физическо лице?

Управление, участие, добра администрация, достъп до правосъдие, медии и етика

Засяга ли автономността на социалните партньори в областите, за които те са компетентни? Дали, например, засяга правото на колективно договаряне на всяко ниво, или правото да се предприемат колективни действия?

Изпълнението на предложените мерки засяга ли публични институции и администрации, например по отношение на техните отговорности?

Вариантът ще засегне ли правата и отношенията на индивида с държавната администрация?

Засяга ли правото на индивида на достъп до правосъдие?

Предвижда ли правото на ефективни средства за защита по съдебен ред?

Вариантът ще допринесе ли за по-добрата информираност на обществото по конкретен проблем? Засяга ли достъпа на обществеността до информация?

Вариантът засяга ли политически партии или граждански организации?

Засяга ли медиите, медийния плурализъм и свободата на изразяване?

Вариантът повдига ли (био) етични въпроси (клониране, използването на човешкото тяло или неговите части с цел финансова облага, генетични изследвания/тестове, използването на генетичната информация)?

Обществено здраве и безопасност

 

 

Вариантът ще се отрази ли на здравето и безопасността на физическите лица/ на населението, включително продължителността на живота, смъртност и заболеваемост, чрез въздействия върху социално-икономическата среда (работна среда, доходи, образование, занятие, хранене)?

Води ли вариантът до увеличаване или намаляване на вероятността от случването на рискове за здравето поради вещества, вредни за околната среда?

Засяга ли здравето в резултат на промени в шума, въздуха, водата или почвата?

Ще се отрази ли на здравето, поради промени в използването на енергия и/или обезвреждане на отпадъците?

Вариантът влияе ли на факторите свързани с начина на живот, който определят здравето на човека като хранене, физическа активност или употреба на тютюн, алкохол или наркотици?

Има ли специфични ефекти върху определени рискови групи (според възраст, пол, увреждане, социална група, мобилност, регион и други)?

Престъпност, тероризъм и сигурност

Вариантът оказва ли влияние върху сигурността, престъпността или тероризма?

Вариантът оказва ли влияние върху шансовете за разкриване на престъпника или върху неговите потенциал изгоди от престъплението?

Има ли вероятност вариантът да увеличи броя на престъпните деяния?

Ще се отрази ли върху капацитета за прилагане на закона?

Ще има ли влияние върху интересите на сигурността?

Ще има влияние върху правото на свобода и сигурност, правото на справедлив процес и правото на защита?

Засяга ли правата на жертвите на престъпления и свидетели?

Достъп до и ефекти върху социалната закрила, здравната и образователната система

Вариантът оказва ли влияние върху услугите по отношение на качество или достъп за всички?

Има ли ефект върху образованието и мобилността на работниците (здравеопазване, образование и други)?

Вариантът влияе ли на достъпа на физическите лица до обществено/частно образование или продължаващо обучение, в т. ч. продължаващо професионално обучение?

Влияе ли на трансграничното предоставяне на услуги, трансграничния обмен и сътрудничеството в граничните региони?

Вариантът засяга ли финансирането, организирането и достъпа до социални и здравни услуги и грижи?

Засяга ли свободата и самоуправлението на университети и академичните среди?

Култура

 

Има ли предложението въздействие върху опазването на културното наследство?

Има ли предложението въздействие върху културното многообразие?

Има ли предложението въздействие върху участието на гражданите в културни прояви, или върху техния достъп до културни ресурси?

 

ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ

Климат

 

Вариантът влияе ли на количеството на емисиите на парникови газове (например въглероден диоксид, метан и др.) в атмосферата?

Вариантът влияе ли на количеството на емисиите на озоноразрушаващи вещества?

Повлиява ли вариантът на възможността на страната ни да се адаптира към климатичните промени?

Транспорт и използването на енергия

Ще доведе ли вариантът до увеличаване или намаляване на нуждите или потреблението енергия и гориво?

Вариантът ще се отрази ли на енергийната интензивност на икономиката?

Вариантът влияе ли на микса от горива (между въглища, газ, ядрена енергия, възобновяеми енергийни източници и други), който се използва в производството на енергия?

Ще доведе ли до увеличаване или намаляване на търсенето на транспорт (превоз на пътници или товари), или ще повлияе ли на неговата натовареност, изразена в проценти за всеки отделен вид транспорт?

Ще доведе ли до увеличаване или намаляване на емисиите от превозните средства?

Качество на въздуха

Вариантът има ли ефект върху емисиите на киселинни, еутрофични и фотохимични вещества, прекурсори на озон или други вредни замърсители на въздуха, които могат да засегнат здравето на хората, да унищожат реколтата или сгради или да доведат до влошаване на околната среда (почва, реки и други)?

Биоразнообразие, флора, фауна и естествена среда

 

Вариантът води ли до намаляване на броя на видове/разновидности/колонии в някоя област (т.е. до намаляване на биологичното разнообразие) или да увеличаване на диапазона на видове (например чрез насърчаване на консервацията)?

Ще засегне ли защитени или застрашени видове и техните местообитания или екологично чувствителни зони?

Води ли до разделяне на естествената среда на по-малки области или засяга ли по други начини миграционните пътища, екологични коридори или буферни зони?

Вариантът засяга ли живописна стойност на защитени територии?

Качество на водите и водните запаси

Води ли вариантът до намаляване или увеличаване на количеството и влошава ли качеството на пресните подземни и повърхностни води?

Повишава или понижава качеството на водите в крайбрежните и морските райони (например чрез изхвърляне на отпадни води, хранителни вещества, нефт, тежки метали и други замърсители)?

Отразява ли се на запасите от питейна вода?

Качество на почвата или ресурсите

Вариантът влияе ли на окисляването, замърсяването или солеността на почвата и на нивата на ерозия на почвата?

Води ли до загуба на съществуваща почвата (например чрез застрояване или извършване на строителни работи) или до увеличаване на количеството на използваемата почвата (например чрез земя обеззаразяване)?

Използване на земята

Вариантът има ли ефекта на вкарване на нови земни площи ("пустеещи") в употреба за първи път?

Влияе ли върху земи, определени като чувствителни по екологични причини? Ще доведе ли до промяна в използването на земята (например, в разделението между селските и градските площи или до промяна в начина на обработването)?

Възобновяеми или невъзобновяеми ресурси

Вариантът засяга ли използването на възобновяеми ресурси ( като риба и т.н.) и води ли до използване, което е по-бързо, отколкото времето за тяхното  регенериране?

Води ли до намаляване или увеличаване на употребата на невъзобновяеми ресурси (подпочвени води, минерали и т.н.)?

Влиянието на фирмите и потребителите  върху околната среда

Вариантът ще доведе ли до по-устойчиво производство и потребление?

Вариантът променя ли относителните цени на щадящи респективно нещадящи околната среда продукти?

Вариантът насърчава ли или ограничава щадящите или нещадящите околната среда стоки и услуги чрез промени в правилата за капиталови инвестиции, заеми, застрахователни услуги и други?

Ще накара ли бизнеса да бъде работи по-екологично (да бъде по-малко замърсяващ околната среда) чрез промени в начина, по който той функционира?

Отпадъци/генериране/рециклиране

Вариантът ще се отрази ли на образуването на отпадъци (битови, производствени, опасни, строителни, минни и радиоактивни) и как отпадъците се третират?

Вероятността или мащаба на рисковете за околната среда

Вариантът засяга ли вероятността или превенцията на пожари, експлозии, аварии, катастрофи и случайни емисии?

Влияе ли на риска от неразрешено или неумишлено разпространение на чужди за околната среда или генетично модифицирани организми?

Грижи за животните

Вариантът влияе ли на здравето и благосъстоянието на животните?

Влияе ли на грижите за животните (т.е. на хуманното отношение към тях)?

Може ли да засегне безопасността на храните и фуражите?

Международни въздействия върху околната среда

 

Може ли вариантът да окаже въздействие върху околната среда в трети страни, които имат отношение към всеобхватните политики на ЕС, като например политиката за развитие?[1] В икономическата теория и свързаните с нея дисциплини, транзакционните разходи са разходите, направени във връзка с икономическия обмен, разходите за участие на пазара. Например, при покупка или продажба на актив, често трябва да се плати комисионна на брокер, тези комисионна представлява транзакционен разход, разход за реализиране на самата сделка. Други видове транзакционни разходи са например разходите за проучване и информация, разходи свързани с преговорите преди сключване на сделката, разходи във връзка с изпълнението на сделката – проследяване дали другата страна се придържа към условията на договора и предприемане на подходящи действия, ако е необходимо.

 

Съдържание