Днес обществото решава


Приложение № 2 към точка 13.1 РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Това резюме придружава оценката на въздействието – то не замества самата оценка

Оценка на въздействие

Наименование:

Изпишете пълното заглавие на акта. Не използвайте „оценка на въздействието“

 

 

Водеща институция:

Посочете министерството/институцията отговорна за разработването на предложението

 

Други организации, участвали в изготвянето на оценката:

Посочете организациите, които са съдействали за изготвяне на оценката

Период на извършване на оценката

Моля посочете периода, в който е изготвена оценката като използвате следния формат:

ден/месец/година - ден/месец/година

 

От какво ниво възниква необходимостта от предприемане на действието? национално, европейско, международно. Моля подчертайте вярното

За контакт: име, телефон, е-поща

 

1.                  РЕЗЮМЕ на необходимостта от НАМЕса и варианти на действие

Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходима намеса на правителството/държавата?

Максимум 10 реда. Опишете проблема или въпросите, които оправдават действие от страна на правителството.

 

Какви са целите на предлаганото решение?

Максимум 10 реда. Ясно посочете какво се стреми да постигне новото предложение или предлаганата уредба. Какъв ефект би имала тя и спрямо кого?

 

Какви варианти за разрешаване на проблема са били изследвани, включително алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?

  1. Вариант 0 – Без намеса;
  2. Вариант 1 -  Нерегулаторна намеса
  3. Вариант 2 -  Въвеждане на нова правна уредба

Препоръчваме вариант ...., тъй като с него се постигат описаните по-горе цели и желани ефекти

Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на законодателно уреждане. Опишете накратко потенциални рискове, свързани с вариантите, заедно с описание на вероятността те да настъпят и техния ефект, ако настъпят. Обосновете препоръчания вариант на действие. Повече информация добавете в резюмето на препоръчания вариант с доказателства и данни.

 

Предложеното решаване на проблема ще бъде ли преразглеждано? Ако да, кога ............ г.? Каква ще бъде основата за преразглеждане?

 

 

            Подпис на органа на власт……………………….                     Дата: ден/месец/година

 

 

 

2.                  РЕЗЮМЕ на препоръчания вариант с доказателства И ДАННИ

Вариант на действие

Общи годишни разходи

Общи годишни ползи

Доколкото е възможно пресметнете и представете качествено и количествено всички значими разходи и ползи на годишна база. Използвайте приблизителни цифри и диапазони при наличие на колебания. Обърнете особено внимание на икономическите, социалните и за околната среда. Задължително включете паричен израз на разходите и ползите, като ги представяте в хиляди лева. 

Вариант 0

 

 

Вариант 1

 

 

Вариант 2

 

 

 

Описание и обхват на основните разходи

Максимум 10 реда. Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите.  Освен за бизнеса опишете разходите за всички основни групи.

 

Предложението надхвърля ли минималните изисквания на ЕС?

Да/ Не/ Не е приложимо

Моля подчертайте вярното. При ДА опишете причините

Има ли промяна в административната тежест?

НЕ/ ДА. При ДА посочете годишната административна тежест: +/-  ……..лева

Какво е разпределението на годишните разходи според размера на предприятията?

Микро

…. лв.

Малко

….. лв.

Средно

….. лв.

Има ли предприятия, които са освободени от спазване на новите правила, въведени с предложението?

Моля посочете

 

Описание и обхват на основните ползи

Максимум 10 реда. Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите.  Освен за бизнеса опишете разходите за всички основни групи.

 

Ключови рискове

Какъв риск стои зад предложението? Може ли да бъде изразен количествено, колко организации/индивиди ще бъдат засегнати и как?

 

Проведени обществени консултации

Консултации

Максимум 12 реда. Изброете основните заинтересовани страни извън държавната администрация, с които сте се консултирали. Направете кратък анализ на броя и характера на отговорите, получени от обществената консултация.

 

ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

От коя дата предложението ще започне да действа?

ден/месец/година

Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за контрола? Опишете, кой ще приведе в действие новото предложение? Предложението предвижда  ли разходи за дадена институция или организация?

 

ПЛАН ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА БАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Основание и подход на преразглеждане

Посочете период от време (след влизането в сила на предложението), след който ще се извърши преразглеждане. Опишете как да бъде измерена ефективността на предложението и кога? Посочете способите за получаване на информация за осъществяване на мониторинг.

 

Съдържание