Днес обществото решава


ГЛАВА ТРЕТА. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

6.1. Нуждите от информация и необходимостта от събиране на данни за целите на оценката на въздействието се идентифицират във възможно най-ранен етап. Доброто качество и достоверността на данните е от съществено значение за всяка ОВ.

6.2. При извършването на оценка на въздействието следва да се ползват научни становища, информация от съществуващите електронни бази данни, библиотеки, общности и мрежи, и признати външни експерти, когато има нужда от неутралност и екипът не разполага с необходимата специфична експертиза.

6.3. Обществените консултации със заинтересованите страни също се използват като инструмент за събиране на данни и доказателства за изработване на надеждно законодателство с високо качество.

Съдържание