Днес обществото решава


Въведение

Настоящото ръководство е предназначено за представителите на администрацията на централно и местно ниво, които изготвят оценки на въздействието на законодателството. Същото може да бъде ползвано за напътствия по основните насоки за извършване на оценки на въздействието в рамките на изпълнителната и законодателната власт в България, както за предложения за промени в националното или местното законодателство, така и на нерегулаторни мерки. То може да бъде използвано и от външни за администрацията експерти. 

Съдържание