Днес обществото решава


Терминология

По смисъла на това ръководство:

1.     „Вариант без намеса” е вариантът, при който се изследва дали проблемите или проблемните обществени отношения не биха могли да бъдат разрешени без нормативни промени.

2.     „Вариант фаворит” е вариантът, който изглежда най-приложим и предпочитан от всички или от по-голямата част от участващите в оценката или в обществените консултации.

3.     „Краен, екстремен вариант” е радикалният вариант, който води до премахването на проблемите или до премахването на причините за проблемите, но при чието реализиране разходите надвишават ползите.

„По-малко значи повече“ е принцип в общата политика за интелигентно регулиране, намерил място в процеса по законотворчество, който изисква преди приемането на нови норми и правила да се извърши усъвършенстване, опростяване, кодифициране или отмяна на съществуващите.

Съдържание