Днес обществото решава


Източници за допълнителна информация

 По-долу са посочени връзките, които могат да Ви бъдат от полза при планирането и провеждането на официална консултация.

 
ПОРТАЛИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
 
 • European Commission Your-Voice-in-Europe’ webportal
   
 • United Kingdom Consultation page
  Великобритания - страница за консултации http://www.berr.gov.uk/whatwedo/bre/consultation-guidance/page44457.html
   
 • United States e-Consultation
  САЩ - Електронна консултация (e-Консултация)
  През септември 2005 г. правителството на САЩ въведе Федералната система за управление на документи (FDMS), благодарение на която общественият достъп до информация беше разширен, а управлението на законотворческия процес от страна на агенцията - подобрено. На сайта хората могат да търсят, разглеждат и да дават становища по нормативни и ненормативни документи, включващи научни, икономически, правни и технически анализи, както и публични становища на други заинтересовани страни. Сайтът е надежден източник на федерална информация и предоставя на гражданите лесен достъп от едно гише на една интернет страница. www.regulations.gov
 
НАРЪЧНИЦИ ПО КОНСУЛТАЦИИ И ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
 
Канада
 
 
Европейска комисия
 
 • European Commission (2002), ‘Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission.’ COM (2002)
   
 • Европейска комисия (2002), “За повишаване културата на консултации и диалог  – общи принципи и минимални стандарти за предоставяне на консултации от Комисията на заинтересованите страни”. COM (2002) at 704 http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf
 
Ирландия
 
 • Commission for Communications Regulation, (2003), ‘ComReg Consultation Procedures’
   
 • Комисия за регулиране на съобщенията, (2003), “Консултативни процедури на Комисията за регулиране на съобщенията”. http://www.comreg.ie
 
Великобритания
 
 • Cabinet Office, ‘Viewfinder: A Policy Maker’s Guide to Public Involvement’.
   
  Кабинет на министър-председателя, “В обектива: Наръчник на политика за участието на обществото”
   
  http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/docs/Viewfinder.pdf
   
   Better Regulation Executive Code of Practice on Consultation
   
  Звено за усъвършенстване на правното регулиране (Звено за по-добро регулиране) – Правителствен кодекс за консултации.
   
  Определя основните принципи за провеждането на ефективни консултации от правителството. Целта е да се стандартизира практическото провеждане на консултации и да се определят критерии за добра практика с оглед всички лица, до които са отправени запитвания (респонденти), да са запознати с това, което могат да очакват в рамките на национална правителствена консултация.
   
  http://www.berr.gov.uk/files/file47158.pdf
   
 • Deliberative public engagement, nine principles.
   
  Девет принципа за участие на обществото в обсъжданията.
   
  Целта на публикацията е да насърчи и подкрепи висококачествените дейности по консултативна обществена ангажираност.
   
  http://www.involve.org.uk/nine_principles
   
  National Framework for Greater Citizen Engagement.
   
  Национална рамка за по-голяма гражданска ангажираност.
   
  Дискусионен материал, публикуван през юли 2008 г., който представя ангажимента на правителството за проучване на нови методи за включване на обществеността в дебатите и вземането на решения по национални въпроси.
   
  http://www.justice.gov.uk/publications/docs/citizen_engagement.pdf  .
   
  UK.Peopleandparticipation.net
   
  Страницата е насочена към хора от обществения, частния и неправителствения сектор, които са пряко заети в планирането, организирането и насърчаването на обществената активност. На сйта можете да намерите информация, съвети и нализи.
   
  http://peopleandparticipation.net/display/Involve/Home Consultation Institute.
   
  Институт по консултации/Консултативен институт.
   
  Стреми се да насърчава и утвърждава провеждането на консултации с обществото, участниците и служителите. Провежда изследвания, издава публикации и организира специализирани прояви с цел разпространение на добрата практика и усъвършенстване процеса на вземане на решения.
   
  http://www.consultationinstitute.org/International Association for Public Participation (IAP2).
   
  Международна асоциация за участие на обществото.
   
  IAP2 е сдружение, чиито членове се стремят да насърчават и усъвършенстват участието на обществото. Дейността му е насочена към отделните хора, правителствата, институциите и други организации в целия свят, които засягат интересите на обществото.
   
  http://www.iap2.org/
 
КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ИНТЕРЕСИ
 
Великобритания
 
 • Small first impact test and small firms consultation database.
   
  База данни за първоначална оценка на въздействието върху малките предприятия и за провеждането на консултации с тях. На тази Интернет страница са дадени връзките с дирекция “Предприятия” в отдела “Бизнес, предприятия и реформа на правното регулиране” (BERR), обяснени са средствата (инструментите) за използване при оценката на въздействието на политиката върху малките и средните предприятия (МСП). Полезна е за провеждане на консултации с МСП.
   
  http://www.berr.gov.uk/whatwedo/enterprise/enterprisesmes/regulation-and-tax/consultation/page38032.html
   
 • Better together: improving consultation with the third sector.
   
  “Заедно е по-добре: усъвършенстване на процеса на консултации с неправителствения сектор. Документът е разделен на две части: проучвателен доклад и практически наръчник. Предназначен е да помогне на държавните служители да разберат проблемите на неправителствения сектор и да им даде ръководни насоки за успешно и взаимноизгодно участие на сектора при определянето на политиката.
   
  www.cabinetoffice.gov.uk/media/99612/better%20together.pdf.
   
  Compact Code of Practice: Consultation and Policy Appraisal.
   
  “Джобен кодекс за добра практика: консултации и оценка на политиката”.
   
  Кодексът е публикуван през май 2000 г. Предназначен е да съдейства за налагането на полезна дискусия, като насърчава взаимните контакти и съвместната работа на правителството, доброволните организации и общeството.
   
  http://www.thecompact.org.uk/information/100022/101508/101517/theconsultationandpolicyappraisalcode/
   
 • Help the Aged: Consulting and engaging with older people.
   
  “В помощ на възрастните хора”: консултации и участие на възрастните хора”. Справочникът е съставен от писма с коментари, мнения и споделен опит, изпратени до организацията “В помощ на възрастните хора” от самите тях. Предлага начини за работа за всички, които се стремят да привлекат към участие възрастните граждани.
   
  www.helptheaged.org.uk/.
   
  Participation Works
   
  “Участието работи” е сътрудничество между агенции, ангажирани с участието на децата и младежите във вземането на решения.
   
  http://www.participationworks.org.uk/
   
 • Sciencewise Expert Resource Centre for Public Dialogue In Science and Innovation.
   
  Експертен ресурсен център за обществен диалог по проблемите на науката и иновациите.
   
  Неговата цел е да подпомага политиците да провеждат и използват диалога с обществото за запознаване с политическите решения в нови области на науката и технологиите.
   
  www.sciencewise-erc.org.uk/
     
ГРУПИ ЗА ДОПИТВАНИЯ ДО БИЗНЕСА
 
 
ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ
 
Европа
 
 • Winkler, R, Kozeluh, U., 2005, Europeans have a Say: Online Debates and Consultations in the EU. Final report of a study carried out in the framework of the NODE programme of the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture. Institute of Technology Assessment and Centre for Social Innovation, Vienna, in February, 126 pp
   
  Уинклер Р., Козелюх, Ю., 2005., “Европейците имат право на глас: онлайн дебати и консултации в ЕС. Окончателен доклад от изследване, осъществено в рамките на програмата NODE на Федералното министерство на образованието, науката и културата на Австрия. Институт за технологични оценки и Център за социални иновации, Виена, февруари, 126 стр.
   
  http://epub.oeaw.ac.at/ita/ita-projektberichte/e2-2a34.pdf
 
Великобритания
 
 • Digital Dialogues (UK)
   
  “Дигитални диалози” (Великобритания)
   
  Независимо проучване на начините на използване на информационните и комуникационните технологии от страна на централното правителство с цел осъществяване и засилване участието на обществото. Възложител е Министерството на правосъдието. Проучването е осъществено от дружеството “Хансард” (Hansard Society¹).www.digitaldialogues.org.uk


1. Независима, неполитическа, научно-образователна благотворителна организация. Целта й е насърчаване на парламентарната демокрация и нарастване участието на обществото. Носи името на Люк Хансард, който за първи път е публикувал отчет за заседанието на Камарата на общините в Англия през 1884 г.
 

 

Съдържание