Днес обществото решава


Преки интервюта със заинтересованите страни, например фирми

Интервютата са пряк контакт между интервюиращия и респондента, провеждат се предимно лице в лице, но в последно време във все по-голяма степен и чрез електронни средства. При сегашната програма за намаляване на административните тежести ще се наблюдава разрастване на бизнес интервютата в България. Българското правителство е приело цел за намаляване на административните тежести с 20% до 2012 г., а това ще изисква всяка институция, която разработва нови или ревизира действащи политики, да разработи система и метод за интервюиране на предприятията. Препоръчителният метод за оценка на времето, необходимо на дадено предприятие да спази задължение за предоставяне на информация, е да се интервюират пет-шест предприятия и да се вземе средната стойност на техните отговори. Тези интервюта могат да се проведат бързо, ако се извърши предварително планиране, така че да има готов списък на предприятията, готови да бъдат интервюирани.

 
Предимства:
   
 • При предварително идентифициране на респондентите преките интервюта могат да бъдат бързи и евтини.
   
 • Осигуряват добра качествена информация за относително кратко време. Могат да се използват за попълване на пропуски в данните за ОВ.
   
 • По-дългите интервюта позволяват задълбочено изследване на гледните точки, отношенията, поведението и мотивацията.
   
 • Могат да бъдат структурирани или свободни (отворени) в зависимост от случая.
   
 • Може да се контролира изборът на извадка.
   
 • Интервюиращият трябва да притежава необходимите умения за правилно изследване на въпросите.
 
Недостатъци:
   
 • Необходимо е време за идентифициране на тези, които ще бъдат интервюирани и уговаряне на интервютата.
   
 • Качествените данни могат да бъдат трудни за анализиране.
   
 • Анализът на резултатите може да бъде скъп и да отнеме време.
   
 • Възможно е интервюираните да не са толкова открити, колкото би желал интервюиращият.Риск от имплицитна тенденциозност/ефект на ореола.

Съдържание