Днес обществото решава


Модели на предприятия

Моделът на предприятие е опростен модел на едно средностатистическо предприятие, т.е. структурирано представяне на една бизнес организация, на нейната вътрешна структура и на нейните връзки със заобикалящата я среда. С помощта на този модел анализаторът може да прецени размера и вида на необходимите ресурси (време, персонал, материални средства и т.н.), и да оцени въздействията върху представянето (резултатите от работата) на средностатистическото предприятие. Методът “модел на предприятие” има за цел да генерира статистически по-надеждни данни. Той се използва много при изчисляването на административните тежести, като се избират редица предприятия - “модели”, които са статистически представителни за отрасловия сегмент, в който развиват дейност, и се използват статистически бази от данни за изчисляване на общите административни тежести на основата на обширни интервюта и ограничен брой модели на предприятия.
 
Предимства:
   
 • Бърз и лесен начин за събиране на данни за въздействието на държавните политики от гледна точка на разходите за спазване на изискванията.
   
 • Позволява да се изследват много варианти и тяхното въздействие върху предприятията. Улеснява откриването на варианти, които намаляват разходите за бизнеса.
   
 
Недостатъци:
   
 • Опростенчески метод, уязвим за грешки при допусканията. За да бъде обоснован моделът, той трябва да бъде подложен на широки консултации.
   
 • Не е в състояние да обясни големите разлики в бизнес моделите.

Съдържание