Днес обществото решава


Фокус групи

Фокус групата представлява малко на брой хора, водени от обучен модератор (водещ) в еднократна дискусия, съсредоточена върху конкретна тема. Въпросите могат да се изследват доста задълбочено. Българските общини имат положителен опит с фокус групите, насочени към определяне на предпочитанията и гледните точки на гражданите относно обществените политики. Вид фокус група са гражданските групи или групите от относително голяма (500 – 2500) представителна извадка на засегнатото население. Гражданските групи се използват за оценка на реакцията спрямо конкретни предложения, за оценка на предоставянето на местна или специфична за даден сектор услуга и за разработване на виждания за бъдещите приоритети, потребности и цели.

 

Консултативната обществена ангажираност чрез фокус групи предоставя на формулиращите политиките и на вземащите решенията много по-богат обем от данни относно обществените отношения и ценности и предлага възможности за по-пълно изследване защо хората се чувстват по определен начин, като осигурява също така време за разработване на идеи, варианти и приоритети заедно с обществеността. За държавните служители натрупаният опит осигурява възможности за споделяне и развитие на техните виждания помежду им и пряко с експертите и вземащите решенията1. Фокус групите са полезен начин да се разбере какво мислят за предложенията конкретни групи от хора.

 

Консултациите на основата на фокус групи: Дават възможност за добре дефинирани и структурирани дискусии, при които бързо може да се събере много информация, но качеството на информацията може да бъде ниско. Подготовката и последващият контрол на процедурата отнемат време.

 
Предимства:
   
 • Дава възможност добре да се определи целта и да се проведе структурирана дискусия.
   
 • Целевото набиране на участници може да допринесе за включването на групи, които в противен случаи биха били изключени.
   
 • Може да се възложи сравнително евтино на външна организация.
   
 • Може да допринесе за засилване на чувството на съпричастност по отношение на въпросите чрез участие.
   
 • Възможна е анонимност, ако се използват външни модератори.
   
 • Може да се комбинира с други методи, например групи за допитвания до бизнеса, за да се задълбочи разбирането на въпроса.
   
 • Може да се използва за оценка на комплексни регулации, които трудно се измерват чрез група за допитвания или фокус група.
 
Недостатъци:
   
 • Необходимо е внимателно да се подберат членовете на групата, за да се гарантира представителност.
   
 • Необучените модератори може да не уловят точно ответната реакция.
   
 • Неясните или объркани цели могат да доведат до ниско качество на резултатите.
   
 • Риск от тенденциозни заключения или противоречиви послания, ако се допусне групата да се отклони или да се повлияе от отделни членове.
   
 • Оценката и писането на докладите отнема време.
   
 • Възможно е да бъдат събрани гледни точки или оплаквания без да бъдат дадени реални препоръки за това какво би могло да се направи, за да се реши проблемът.
 

1See UK National Consumer Council (2008) Deliberative Public Engagement - Nine Principles at http://www.involve.org.uk/nine_principles/

Съдържание