Днес обществото решава


Групи за допитвания до бизнеса

Групата за допитвания е група предприятия, които участват в много целенасочени проучвания, въпросници или групови срещи с цел предоставяне на точна информация на обществените институции по бърз и евтин начин.

 

Европейската група за допитвания до бизнеса1 е добре познат онлайн вариант на този метод (виж карето по-долу). Дания прие иновативна стратегия за подобряване потока на информация към министерствата относно вероятното въздействие на регулациите. В групите за допитвания до бизнеса на предприятия от различен тип/размер/пазарен дял/местоположение се задава директно въпросът за очакваните административни тежести от предложеното законодателство. Датската програма за групи за допитвания изготвя ежегодно списък на стотици предприятия, готови да бъдат интервюирани от министерствата. Този списък ускори много интервютата, защото предприятията вече бяха идентифицирани и се бяха съгласили да участват. От друга страна, опитът показа, че точността на данните от групите за допитвания може да бъде ниска, тъй като системата се разглежда главно като “система за ранно сигнализиране” за неочаквани сериозни въздействия.

 
В Приложение 1 са представени Насоки за групите за допитвания до бизнеса, изготвени въз основа на датския опит.
 
Предимства:
   
 • Могат да осигурят изключително насочена и детайлизирана информация за въздействията върху конкретни предприятия.
   
 • Консултациите могат да се извършат бързо, ако групите за допитвания се подготвят предварително.
   
 • Може да се събере информация от внимателно избрана група, например необходимият брой предприятия по отрасли и по размери, който гарантира, че групата е статистически представителна за предприятията, включително МСП.
   
 • Необходимата инфраструктура за провеждане на групите за допитвания до бизнеса е лесна за изграждане и разходите са малки. Групите са разходно ефективен начин за консултиране с предприятията.
   
 • Групите за допитвания до бизнеса могат да се ръководят от отделни министерства или от централно звено. Последното е за предпочитане, ако искате да гарантирате методологична последователност при събирането на данните, докато първият може да бъде полезен, ако целта е да се гарантира чувство за собственост в рамките на министерството.
   
 • Допълва други форми на консултации
 
Недостатъци:
   
 • Необходима е предварителна подготовка, за да могат да се ускорят консултациите, ако е необходимо.
   
 • Възможно е качеството на данните да бъде ниско, тъй като сходни предприятия биха могли да имат много различни оценки за въздействията. Несигурността става толкова съществена, че резултатите трудно се използват в политическия процес, защото се отделя твърде много време за дискутиране дали резултатите отразяват вярно действителните разходи, свързани с регулацията (Дания).
   
 • Възможно е да настъпи “умора” от консултациите, ако постоянно се използват едни и същи предприятия.
   
 

Становище на Европейската комисия за Европейската група за допитвания до бизнеса:
   
 •  
 •  
 •  
 •  

 

1http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/faqs/index_en.htm

Съдържание