Днес обществото решава


Как да се провеждат консултации?

Във всички случаи консултирането включва като минимум публикуването на ясни консултационни материали на Портала за обществени консултации на правителството - www.strategy.bg за срок от най-малко 30 работни дни. Отговорите на онлайн консултирането могат да се получават онлайн, с email или по пощата.

 
Заедно с проекта на нормативен акт/стратегически документ се публикува и проектният вариант на оценката на въздействието. Формулярите за обобщено представяне на ОВ включват специален раздел, чиято цел е да ви помогне при консултирането. В Раздел 6 от стандартната оценка на въздействието (Раздел 7 от пълната оценка на въздействието) ще отговорите на един от двата въпроса в зависимост от етапа, на който се провеждат консултации:
 
  • Ако ОВ е изготвена преди консултациите, обобщете основните въпроси за консултациите, основните заинтересовани страни, времето за консултации и средствата за отговор. Избройте заинтересованите страни, които са поканени да отговорят, или конкретните заинтересовани страни, от които правителството би искало по-специално да получи отговор. Трябва да посочите ясно, че консултациите не се ограничават до тези групи и че всеки може да отговори, като гледната му точка ще бъде приета сериозно.
  •  
  • Ако ОВ се изготвя след консултациите, обобщете кой е отговорил, основните коментари и отговорите на правителството на коментарите.
 

Във всички случаи консултирането включва като минимум публикуването на ясни консултационни материали на Портала за обществени консултации www.strategy.bg за срок от най-малко 30 работни дни.
В много случаи това следва да се допълни с други процедури за активно консултиране, за да бъдат обхванати важни заинтересовани страни.

 
Попълването на Раздел 7 от Формуляра за ОВ и включването на ОВ в публикуваните консултационни материали е достатъчно за изпълнението на минималните изисквания за консултации. Можете да прибавите допълнителни материали, например писма до заинтересованите страни от министъра, когато става въпрос за важни национални въпроси, с цел подобряване на отговорите. Не забравяйте също така, че процесът на консултиране може да бъде обект на засилено внимание от медиите и може да Ви се наложи да планирате как да отговорите на исканията на медиите по време на консултациите.
 
В много случаи публикуването на портала за обществени консултации би могло да е съпроводено с допълнителни консултационни способи. Това е необходимо конкретно в случаите, когато чрез комуникацията по Интернет не може да се достигне до важни заинтересовани страни или когато са необходими по-подробен диалог и дискусии, за да се идентифицират последствията от правителствените действия и да се разработят варианти на политиката. В настоящото ръководство са очертани различни начини за консултиране и са дадени препратки към друга полезна информация. За различни ситуации са подходящи различни начини на консултиране. Ако консултирането се извършва с други средства, важно е да се обобщят консултациите и резултатите, за да се гарантира, че всеки знае с кого и как са проведени консултации.
 

Във всички случаи консултирането не е завършено докато не предоставите публична обратна връзка към заинтересованите страни. От вас не се изисква да се съгласявате с получените коментари, но трябва да ги обобщите и да посочите Вашите отговори, включително защо сте приели или отхвърлили коментарите. Формулярите за обобщено представяне на ОВ включват специален раздел, в който ще обобщите резултатите от консултациите и Вашите отговори, а това е най-лесният начин за предоставяне на изискваната обратна връзка.

Съдържание