Днес обществото решава


Организиране на отговорите

Първата стъпка е да се организират отговорите и да се документира консултацията. Осъществете следните стъпки:

 
  • Водете пълен и точен запис на цялата информация, на всички искания, на всички издадени документи и на всички получени материали.
     
  • Потвърждавайте получаването на материалите.
     
  • Организирайте отговорите на различните заинтересовани страни.
     
  • Направете списък на отговорите по основни участници, които сте идентифицирали на по-ранен етап в процеса, за да можете да установите кой е участвал и кой не.
 
Би трябвало да водите записи за цялата ангажираност на заинтересованите страни по време на целия консултационен процес. Това означава да регистрирате всички срещи и да записвате имената и мненията на всички присъстващи представители, както и действията, които ще бъдат предприети. Бележките от тези срещи следва да се анализират заедно с писмените отговори.

Съдържание