Днес обществото решава


Докладване на резултатите

Резултатите следва да се докладват във формат, съответстващ на формата, използван в оценката на въздействието, за да могат резултатите от консултацията да се интегрират лесно в анализа. В Наръчника по ОВ се препоръчва в сравнителната таблица да се съпоставят количествено или качествено разходите и ползите на всеки вариант. Примерната обобщителна таблица за обобщаване на резултатите от консултациите ще изглежда като тази в Таблица 3. Когато пишете окончателната ОВ, следва да бъдете особено конкретни и точни при обясняването на вариантите, които са получили значителна подкрепа от заинтересованите страни, особено ако даденият вариант е бил отхвърлен.

 
Таблица 3: Обобщителна таблица за ОВ, която следва да се използва за обобщаване на получените от заинтересованите страни коментари

Варианти
Икономически ползи
Икономически разходи
Социални ползи
Социални разходи
Екологични ползи
Екологични разходи
Вариант 1: Без промяна в политиката
Обобщение на коментарите
и т.н
 
 
 
 
Вариант 2:
 
....
 
 
 
 
Вариант 3
 
....
 
 
 
 
…..и т.н.
 
 
 
 
 
 

Съдържание