Днес обществото решава


Шест правила за по-добро консултиране

Правила за по-добро консултиране
Планирайте предварително консултациите:
Консултирайте се с широк кръг заинтересовани страни по време на целия процес на разработване на нормативни актове, нови политики или ревизиране на действащи. Осигурете на ранен етап различни възможности за консултиране. Никога не провеждайте консултации след като са взети окончателните решения.
Идентифицирайте заинтересованите страни:
Идентифицирайте всички групи заинтересовани страни, с които следва да се проведат консултации.
Подгответе консултационния документ:
 Напишете консултационните материали като за читатели-неспециалисти. Посочете ясно какви са вашите предложения, кой може да бъде засегнат, формулирайте точните въпроси, както и времето за отговор. Използвайте оценката на въздействието, за да изясните основните въпроси.
Изберете и проведете консултационната процедура:
Публикувайте консултационните материали на Портала за обществени консултации в Интернет и дайте най-малко 30 работни дни за писмени коментари и предложения. Гарантирайте достъпност на консултирането и обхващане на групите, при които има сериозно въздействие. Изберете консултационни процедури, които съответстват на капацитета на основните заинтересовани страни. Когато е необходима повече информация или когато заинтересованите страни не отговарят или не могат да отговорят на публикацията в Интернет, допълнете тази публикация с активни консултационни форми като семинари, фокус групи и проучвания.
Анализирайте отговорите и ги интегрирайте в оценката на въздействието:
Организирайте доказателствения материал в коментарите според целите на законодателната инициатива, според основните въпроси, зададени в процеса на консултация и според вариантите, предложени в оценката на въздействието. Интегрирайте доказателствения материал в окончателната ОВ и в препоръките.
Осигурете обратна връзка към заинтересованите страни:
Осигурете обратна връзка относно получените отговори и относно това как влияе консултационният процес на политиката.
 

Съдържание