Днес обществото решава


Стъпка 6: Осигуряване на обратна връзка

След вземането на окончателното политическо решение, крайно важно е да осигурите обратна връзка към обществото, като го информирате какви коментари са получени и как сте отговорили на тях. Ако ОВ се финализира след консултациите, раздел 7 в Стандартната оценка на въздействието ще включва следното:

 
   
 • Посочете с кои групи заинтересовани страни са проведени консултации, на какъв етап от процеса на ОВ и по какъв начин (публични или целеви консултации, а ако са целеви, защо?)
   
 • Обобщете основните резултати и получените коментари и как е взет предвид този принос или защо не е взет предвид.
   
 • Посочете дали са изпълнени минималните стандарти за консултации в България (например 30 дни за коментар след публикацията в Интернет) и ако не са изпълнени, защо?
   
 • Трябва да включите като приложение списък на всички коментирали.
   
 • Трябва, също така, да осигурите достъп чрез Интернет до пълните текстове на получените коментари, така че коментарите да бъдат на разположение на всички заинтересовани страни.
 
При обратната връзка към заинтересованите страни следва да:
 
 • Посочите с кои групи заинтересовани страни са проведени консултации, на какъв етап от процеса на ОВ и по какъв начин (публични или целеви консултации, ако са целеви – защо?) 
 •  
 • Обобщите основните резултати и получените коментари и как този принос е взет предвид или защо не е взет предвид.
 
Следва да се помисли за публикуването на получените в консултационния процес индивидуални отговори. Някои правителства редовно публикуват получените при консултационните процедури индивидуални отговори, а много правителства смятат това за добра практика с оглед на прозрачността, която се постига чрез нея, възможностите, които тя предоставя на хората да се запознаят с други гледни точки и да сравнят изготвеното от правителството обобщение на отговорите с действително получените отговори. Но освен предимства, има и някои недостатъци, както и законови изисквания (виж по-долу), за които е необходимо да се помисли. Един от недостатъците на редовното публикуване на всички отговори се състои в това, че някои заинтересовани страни могат да станат по-малко откровени в отговорите си или по-малко склонни да включват полезни, но чувствителни данни (деликатна информация – лична, бизнес и т.н.), които те не искат да излизат в публичното пространство. Заслужава си да обсъдите и проучите този въпрос заедно с Вашите заинтересовани страни.
 
Изготвянето на обобщение на отговорите е жизнено важна част от консултационния процес. От иключителна важност за пълнотата и честността на цялата процедура е да се осигури обобщение на представените отговори и да се посочи как получените отговори ще повлияят на разработването на политиката. Доброто обобщаване на отговорите дава възможност на респондентите да проследят напредъка по предложението и да видят как са повлияли на процеса на формулиране на политиката. Информирането на респондентите по този начин е признак за откритост и прозрачност и повишава доверието на заинтересованите страни в процеса на формулиране на политиките.
 
Във Вашата обратна връзка следва да обобщите кой е отговорил на консултациите и да дадете обобщение на изразените виждания по всеки основен въпрос. Трябва да се представи също обобщение на всички други съществени коментари (мнения, изразени чрез други канали, например срещи и онлайн дискусионни форуми). В тази обратна връзка бихте могли по принцип да изложите какви решения са взети в светлината на наученото в хода на консултационната процедура. По принцип тази информация следва да се публикува преди или едновременно с предприемането на по-нататъшни действия, например внасянето на нормативния акт в парламента. Участвалите в консултационната процедура следва по принцип да бъдат уведомени за публикуването на тази информация.
 
Представилите отговори на консултацията и участвалите по друг начин в консултационната процедура следва да бъдат информирани за публикуването на обобщителния документ.
 
Организациите, които редовно провеждат консултационни процедури, биха могли да изготвят стандартен формуляр/модел за обобщаване на отговорите. Като примерен образец за структурата на формуляра може да се използва следният, изготвен въз основа на ирландския опит:
 
 1. – резюме на темата на консултационната процедура/нейната цел.
   
 2. – кратко описание на свършеното от консултиращия орган по време на консултацията (всички прояви, онлайн дискусионни форуми, промоционални дейности и др.) и обобщение на получените отговори (брой, разбивка по сектори и др.).
   
 3. – обобщение на основните теми от консултационната процедура и отговора на консултиращия орган по тях - защо не могат да бъдат възприети, защо се обсъждат и защо се приемат.
   
 4. – обобщение на обхвата от получени отговори на всеки въпрос и обратна връзка на институциите на тези основни въпроси, като се посочи как основните представени аргументи ще бъдат или няма да бъдат включени в по-нататъшното разработване на политиката.
   
 5. – например списък на хората/организациите, изпратили писмени отговори, списък на проведените срещи, актуализирана оценка на въздействието и други.

Съдържание