Днес обществото решава


Кога да се провеждат консултации

Можете да провеждате консултации по широк кръг документи. В повечето случаи ще провеждате консултации по проект за нормативен акт или стратегически документ и изготвената към тях ОВ, която обосновава защо от всички варианти се препоръчва точно това предложение. Бихте могли да проведете консултации и на по-ранен етап в хода на политическия процес, например на етап дискусионни материали (като “бели” или “зелени” книги), материали по различните варианти или дори на етап общи искания за информация по конкретен въпрос, който ще бъде разработен в бъдеще. Консултирането е инструмент, който можете да използвате във всеки един момент от процеса на разработване на политиката (до вземането на окончателно решение), за да събирате информация, да проверявате валидността на Вашите препоръки и да гарантирате справедливото разглеждане на всички легитимни гледни точки.

 

В процеса на разработване на нормативния акт ТРЯБВА да провеждате консултации на два етапа: 1) при разработването на шестмесечната законодателна програма на Министерския съвет и 2) при разработването на акта преди неговото приемане. На фигура 1 е представен в опростен вид процеса, в който са интегрирани консултациите и ОВ. Шестмесечната законодателна програма се публикува за консултиране в Портала за обществени консултации след утвърждаването й от Министерския съвет.

 

Проектите на нормативни актове/стратегически документи се публикуват в Интернет портала по време на етапа на разработване, в момент, който считате за най-подходящ, но ВИНАГИ преди министърът или друго политическо лице да вземе окончателно решение. Освен това, можете да решите да проведете консултации по други документи, например материали по варианти, дискусионни материали по политиката или искания за информация за бъдещи политики. Консултирането е инструмент, който бихте могли да използвате винаги, когато информацията и мненията на българските граждани ще добавят стойност (ще допринесат за усъвършенстване).

 

Трябва да се консултирате със заинтересованите страни в процеса на разработване на всички нови и ревизирани политики и правни норми, които имат действие извън правителството, т.е. върху гражданите, предприятията или гражданското общество.

 
Трябва да се консултирате със заинтересованите страни в процеса на разработване на всички нови и ревизирани политики и правни норми, които имат действие извън правителството, т.е. върху гражданите, предприятията или гражданското общество. Не се изискват консултации за политики, които засягат само публичните органи.
 
Консултациите не са лукс, който можете по преценка да пропуснете. Те са задължителни преди приемането на даден нормативен акт/стратегически документ. Отнемат време, но ако планирате предварително разработването на политиката, консултациите не би трябвало да доведат до неприемливо забавяне на процеса. Ако не планирате предварително, ще бъдете притиснати от необходимостта да “минете напряко” като съкратите консултациите. Постоянно предизвикателство е необходимостта да гарантирате интегрирането на консултациите и ОВ в процеса на вземане на решения, дори когато сте най-силно притиснати от срокове, за да се намали рискът от скъпоструващи нормативни грешки, провали и пропуски.
 

Има няколко ситуации, в които консултациите нито са практически приложими, нито са желателни, например при въпроси, свързани със сигурността или поверителността, или когато възникне необходимост от спешно регулиране. Само в изключителни ситуации, например при задаващ се сериозен здравен проблем, Министерският съвет ще одобри искане за пропускане на целия консултационен процес. В почти всички случаи следва да планирате консултации.

 
 

Фигура 1: Процесът на консултиране и ОВ - стъпки 1-13

Съдържание