Днес обществото решава


С кого да се провеждат консултации?

Трябва да се консултирате с всички заинтересовани страни, които биха могли да бъдат значително или съществено засегнати от новата или ревизираната политика, с онези, чиято информация Ви е необходима за оценката на въздействието, и с онези, които ще участват в прилагането. Добрият консултационен процес обединява мненията на всички заинтересовани страни, имащи съществен интерес. При провеждането на консултациите служителите следва да разпознават и отчитат разнообразието на заинтересованите страни и техните различни нива на интереси, гледни точки и очаквания за естеството и съдържанието на предложената политика.
 

Добрият консултационен процес обединява мненията на всички заинтересовани страни със съществени интереси, онези, от чиято информация се нуждаете за оценката на въздействието, и онези, които ще участват в прилагането.

 
Както се посочва по-долу в Стъпка 4, само с публикуване на искане за консултации на Интернет страницата не можете да достигнете до всички заинтересовани страни. В много случаи трябва да бъдете по-активни и да предприемете допълнителни консултационни стъпки, например организиране на семинари или фокус групи, за да вземете предвид ограниченията на заинтересованите страни.

Съдържание