Днес обществото решава


Защо да се провеждат консултации

България, Европейският съюз и Единният европейски пазар са възприели принципа на прозрачност на политиката по основателни причини, свързани с икономиката, управлението и демокрацията.

 

Консултирането помага на правителството да разработва и прилага политики, които защитават по-добре обществените интереси в социалната сфера и екологията и осигуряват конкурентна среда, при ниски разходи.

 
Консултирането създава по-голяма прозрачност в областта на обществената политика, а това е важен принцип на доброто управление. То помага да се гарантира, че правителството и органите в публичния сектор действат при по-голяма яснота и откритост. Обществените политики могат да доведат до по-добри резултати на по-ниска цена чрез активното участие и принос на заинтересованите страни. Чрез гарантиране на възможност на заинтересованите страни да изразят своите мнения по конкретно предложение, процесът на вземане на решения става по-добре обоснован, по-точен и по-отговорен. За бизнеса консултациите намаляват политическите рискове и ненужните разходи, които създават трудности за създаването и разрастването на предприятията и за разкриването на нови работни места.
 
Консултирането помага на правителството да разработва и прилага политики, които защитават по-добре обществените интереси в социалната сфера и екологията и осигуряват конкурентна среда, при ниски разходи. Консултациите са част от основания на доказателства подход за разработване на политики, който е предназначен да засилва резултатите и разходната ефективност на обществената политика.
 
Взети заедно, консултирането и ОВ имат за цел да осигурят на Вас и на всички, които участват в разработването и оценката на политиките, по-добро разбиране на проблема, вариантите, рисковете, както и ползите и разходите, свързани с отделните варианти, с цел да се достигне до най-доброто решение. Дори когато националната политика се обуславя от политиката на ЕС, консултациите, в съчетание с ОВ, могат да помогнат на правителството да вземе решение как да се договаря и как да прилага, така че да защити най-добре интересите на България.
 

По тези причини през последните години правителствата на европейските държави усилено инвестират в предоставяне на повече информация на обществото, изслушване на по-широк кръг заинтересовани страни и подобряване на обратната връзка на получените мнения и информация. През последните години в изграждането на публичната политика участват по-широк кръг и по-разнообразни заинтересовани групи. Формите на консултиране, които са податливи на влияние и тенденциозност, се заменят с по-открити, достъпни и гъвкави консултации, например прилаганите в България консултации по електронен път.

Съдържание