Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
23.12.2021 г.

Проект на Решение за одобряване на Национална научна прог­рама „Сигурност и отбрана”

Категория: Образование
23.12.2021 г.

Национална програма за пре­дотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021 - 2026 г.

Категория: Земеделие и селски райони
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

Категория: Образование
17.12.2021 г.

План за действие за огра­ничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.12.2021 г.

Национална програма за пре­венция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Ре­публика България за периода 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
17.12.2021 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
17.12.2021 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберколозата в Република България за пе­риода 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
17.12.2021 г.

Национална карта на висшето образование в Република България

Категория: Образование
17.12.2021 г.

Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2

Категория: COVID-19
24.8.2021 г.

Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г.

Категория: Околна среда
  ...