Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
19.9.2022 г.

Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
11.4.2022 г.

Национален план за възстановяване и устойчивост

Категория: Междусекторни политики
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България за периода 2021-2027 година

Категория: Междусекторни политики
23.12.2021 г.

Дългосрочна инвестицион­на политика на Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система

Категория: Социална политика и заетост
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на доб­роволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021 - 2030 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
23.12.2021 г.

Научна програма „Повиша­ване на изследователския капацитет в областта на математи­чески науки (ПИКОМ)"

Категория: Наука и технологии
23.12.2021 г.

Национална научна прог­рама „Сигурност и отбрана”

Категория: Наука и технологии
23.12.2021 г.

Национална програма за пре­дотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021 - 2026 г.

Категория: Качество и безопасност на храните
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

Категория: Образование
17.12.2021 г.

План за действие за огра­ничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...