Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
17.11.2023 г.

Национална стратегия за околна среда 2021 – 2030 г.

Категория: Околна среда
4.11.2022 г.

Стратегия за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г.

Категория: Околна среда
4.11.2022 г.

Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България

Категория: Околна среда
24.8.2021 г.

Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г.

Категория: Околна среда
26.11.2020 г.

Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020 – 2030 г.)

Категория: Околна среда
6.4.2020 г.

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Категория: Околна среда
19.9.2019 г.

Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 - 2030 г.)

Категория: Околна среда
26.6.2019 г.

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.)

Категория: Околна среда
16.12.2013 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Категория: Околна среда
25.9.2009 г.

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Категория: Околна среда