Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
21.4.2023 г.

Актуализиран план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
20.4.2023 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
9.1.2023 г.

План за изпълнение на препоръчаните действия, включени в приетия на 18 май 2022 г. Доклад за България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
21.12.2022 г.

Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
4.11.2022 г.

Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 – 2026 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
4.11.2022 г.

Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.).

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на доб­роволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021 - 2030 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.12.2021 г.

План за действие за огра­ничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
22.3.2021 г.

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.)

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
14.12.2020 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи