Стратегически документи

Стратегия за развитие на Област Перник 2014 - 2020

Стратегията за развитие на област Перник за периода 2014 – 2020 год. е изработена  при спазване на изискванията на „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014- 2020) и Общински планове за развитие (2014-2020)”, одобрени със заповед № РД-02-14- 2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и в изпълнение на чл. 12, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.

Областната стратегия за развитие има своето определено място и роля в холистичната система за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Тя се  разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие, при съобразяване с нормативната и институционалната среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 5 на Областния съвет за развитие от 21.06.2013 г.