Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Плевен (2016 г. - 2020 г.)

Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Плевен, в това число малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги Областната стратегия обхваща всички рискови групи и проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на техните проблемите. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите 5 години – от 2016 до 2020 година, включително.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Заповед на Областен управител от 28.12.2015 г.