Стратегически документи

Стратегия на Област Плевен за интегриране на ромите (2013 – 2020)

Стратегията на област Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020), е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г. Следвайки Националната стратегия и рамката на Европейския съюз (ЕС) за национални ромски стратегии, настоящият документ използва името роми като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне. Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 3 на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси от 15.03.2013 г.