Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Пловдив 2014-2020 г.

Стратегията е съобразена с новите цели и приоритети и с финансовите условия на политиката за сближаване на Европейския съюз през периода 2014-2020 г., както и с предвижданията на оперативните програми в тази стратегическа рамка. Целта на стратегията е постигане на по-добро съответствие и взаимодействие с Регионалния план за развитие на Южен централен район и очертаване на стратегически перспективи за реализация на общинските планове за развитие на територията на областта, както и на формулиране на цели и приоритети за развитието с ясни териториални измерения и въздействие, съответстващи на потенциала и перспективите за развитие на територията.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 2 на Областния съвет за развитие от 11.06.2013 г.