Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Смолян 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Смолян 2005 - 2015 г.  е основополагащ документ на политиката за областно развитие и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано регионално развитие в посочената територия.

Докладът представя резултатите от първата междинна оценка на Стратегията, изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение на Областния съвет за развитие от 27.02.2006 г.