Стратегически документи

Стратегия на Област Разград за интегриране на ромите 2012 г. – 2020 г.

Стратегията отчита конкретните нужди и специфики на ромите и уязвимите етнически малцинства на територията на Област Разград. Тя е приета на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) на 29.03.2013 г. и е утвърдена от Областния управител. Отчитайки желанието на голям кръг добре интегрирани представители на ромската общност на територията на Област Разград и в стремежа си да обхване и групи, които не се самоопределят като роми, но имат сходни затруднения, Стратегията следва да бъде насочена към разрешаване проблемите на общности, които се считат, че са в уязвимо положение по отношение на достъпа им до публични услуги, участие в обществото, защита на правата и статуса им на граждани. Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 1 на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси от 29.03.2013 г.