Стратегически документи

Областна стратегия за развитие 2014 – 2020 г.

Областната стратегия за развитие е важна част от системата за стратегическо

планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативна и институционална среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка.

Сред целите на Стратегията е подобряването на опита и капацитета на Областната

администрация и Областния съвет за развитие за планиране, координация и ефективно прилагане на публични политики и стратегии.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 2 на Областния съвет за развитие от 29.11.2013 г.