Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Разград (2016 – 2020 г.)

Стратегията цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в област Разград, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи, чрез: деинституционализация и разкриване на нови и иновативни социални услуги, съобразно изведените приоритетни целеви групи; нициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми; успоредното развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.

Приоритетните направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с

идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите в областта. Те са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 2 на Областния съвет за развитие от 30.12.2015 г.