Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 година

Областната стратегия за развитие на Област Русе визира 7-годишен период от 2014 до 2020 г., в който се очакват сериозни промени в общоевропейски и световен мащаб, свързани с преодоляване на ефектите от продължителната финансова криза и необходимостта от по-нататъшно успешно провеждане на политиката на сближаване при запазване на националната и регионална идентичност и културно разнообразие в процеса на развитие. В документа е направен преглед и оценка на социално- икономическия профил на областта и нейното развитие през последните пет години и са набелязани стратегическите цели и приоритети за следващия планов период, които са адаптирани към съвременните условия за тяхното изпълнение и са съобразени с местния потенциал за развитие.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 1 на Областния съвет за развитие от 25.06.2013 г.