Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Силистра (2016 – 2020)

Визията на настоящата Стратегия се основава на разбирането, че защитата на правата и създаването на възможности за по-добър живот на възрастните хора и децата в риск може да бъде постигнато чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни социални услуги, съобразени с реалните потребности на хората и общността.

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, както и тези за правата на детето. Основната ценност е всяко човешко същество с неговата уникалност и потенциал за реализация, независимо от етническа принадлежност, пол, възраст, увреждане, социално положение.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 12 на Областния съвет за развитие от 15.12.2015 г.