Стратегически документи

Стратегия за развитие на Област Сливен 2014-2020 г.

Стратегията за развитие на Област Сливен се разработва за средносрочен период, съвпадащ с програмния период на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз – 2014-2020 г. В този смисъл стратегическите цели и приоритети на Стратегията са тясно обвързани с целите и приоритетите на европейската политика за сближаване за следващия програмен период. В него са намерили място най-новите моменти от Стратегия „Европа 2020” за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на различията между високоразвитите региони и изостаналите периферни райони в Европейския съюз. Един от водещите принципи при разработването на документа е принципа на териториално сближаване и укрепване на териториалното сътрудничество.

Философията на стратегията е свързана с постигането на баланс между различните икономически, социални и екологични аспекти на устойчивото развитие, между различните частни, публични, групови и секторни интереси, между различните равнища - национално, регионално, местно.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 17 на Областния съвет за развитие от 19.09.2013 г.