Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.)

Във фокуса на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област

Сливен е подкрепата на индивидите и групите в риск в съответствие с техните реални потребности и предвид политиките и съвременните стандарти на европейско и национално ниво. Стремежът е да се приложи интегриран подход, както чрез развитието на междусекторни, смесени услуги така и чрез развитието на услуги, обхващащи територията на повече от една община. В Стратегията са включени съществуващите и доказали своята необходимост социални услуги (като се посочва доколко те трябва да бъдат подобрени или запазени в техния настоящ вид), както и нови услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Освен това, Стратегията обхваща мерки и дейности в други свързани сектори (здравеопазване, образование и др.), които имат отношение към функционирането на социалните услуги и са от ключово значение за решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди. Стратегията не предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на областта. Изведени са приоритетни направления и приоритетни целеви групи и са предвидени съответни услуги за периода на действие на стратегията. Изборът на приоритетите е основан на остротата на проблемите и ограниченията в наличните ресурси.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 22 на Областния съвет за развитие от 18.02.2016 г.